מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון הטבה כמותית

 4 פריטים ב-100 ₪

 

 1. החברה: חברת טופ טן אביזרי אופנה בע"מ, ח.פ 513579136.
 2. אתר החברה: אתר הסחר של החברה שכתובתו www.topten-fashion.com .
 3. סניפי החברה: כל סניפי החברה ברחבי הארץ למעט אתר החברה.

 

 

 1. תנאי ההטבה:

רכישת ארבעה (4) פריטים ממגוון הפריטים המסומנים באתר כמשתתפים בהטבה, בעלות של 100 ₪ בלבד, לארבעת הפריטים גם יחד. יודגש כי המחיר האמור מותנה ברכישת 4 פריטים גם יחד ולכן לא ניתן יהיה לבטל רכישה של פריט אחד בלבד מתוך ה-4, אלא באמצעות תשלום מלוא המחיר על המוצרים הבודדים הנותרים בידי הלקוח- או החזרת ארבעת הפריטים גם יחד וביטול העסקה במלואה, כמפורט בסעיף 7 להלן. מובהר כי במהלך תקופת ההטבה, לא יחולו על הפריטים המשתתפים בהטבה, מבצעים או הטבות או הנחות אחרות, מכל סוג, ככל ויהיו קיימים בתקופת ההטבה, למעט מימוש קופונים, אשר יתאפשר גם במקביל ובנוסף להטבה.  

 

לאחר שלב בחירת הפריטים ע"י הלקוח, בעת חישוב עלות הרכישה בקופת אתר החברה, תבצע המערכת חישוב לפיו ההטבה תוענק קודם לכל ל- 4 הפריטים היקרים ביותר בעגלה, ובמידה ויהיו בעגת הקניות 8 פריטים ומעלה, ההטבה תוענק, לאחר 4 הפריטים היקרים ביותר, ל- 4 הפריטים הבאים היקרים ביותר שנותרו בעגלה וכיוצ"ב.  כך יתבצע החישוב בגין כלל הפריטים שרכש הלקוח באותה הרכישה. לצורך הדוגמה- במידה ולקוח מבקש לרכוש 9 פריטים מאלו המשתתפים בהטבה, הקופה תבצע עבורו חישוב אשר ייקח בחשבון את 4 הפריטים היקרים ביותר, לצורך הכללתם בהטבת ה- 4=100 ₪, ולאחר מכן תיקח את 4 הפריטים הבאים בתור מבחינת גובה המחיר שלהם ובמידה ומחירם הכולל (של כל ה-4 גם יחד) עלה על 100 ₪, תעניק את ההטבה גם לפריטים אלו, כך שהלקוח ייהנה מהמחיר המוזל בגינם, ויידרש לשלם מחיר מלא אך ורק על הפריט הזול ביותר מבין 9 הפריטים שבחר.

 

 1. הפריטים המשתתפים: מגוון פריטים המוצעים למכירה ומסומנים כמשתתפים בהטבה של 4=100 ₪, באתר החברה.       

 2. תקופת ההטבה:  מיום 20.03.2022 ועד ליום 30.09.2022. לחברה שמורה הזכות לשנות את מועד סיום ההטבה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מכל סיבה שהיא, וכן בהתאם לכל שינוי שיחול בשל משבר הקורונה, אשר ישפיע על פעילות החברה. מובהר כי  לא ניתן יהיה ליהנות מהנחות ו/או מהטבות ו/או ממבצעים במקביל, במסגרת הרכישה על פי תנאי הטבה זו, למעט במקרים ספציפיים וחריגים בהם החברה תאפשר במפורש כפל הנחות/הטבות/מבצעים, כאמור.

 

 1. החלפות והחזרות- מובהר כי החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו במסגרת ההטבה, יתאפשרו אך ורק באמצעות סניפי החברה (בכפוף לכל התנאים החלים על החלפת והחזרת מוצרים, הקבועים בתקנון האתר).

כמו כן, על אף האמור בתקנון האתר ו/או בכל פרסום אחר, למעט החלפה של פריט פגום, לא ניתן יהיה להחליף פריט בודד שנרכש במסגרת ההטבה, בפריט אחר, כי אם רק להחזירו ולקבל החזר כספי בגינו (בגובה סכום ההפרש שבין המחיר הכולל של 100 שקלים לבין מחיר המחירון של הפריטים האחרים שנותרו בידי הלקוח), ו/או לבטל את העסקה כולה, ולבצעה מחדש עם הפריט החלופי מבין הפריטים המשתתפים בהצעה, וזאת בכפוף לכל התנאים והסייגים החלים על ביטול עסקה, הקבועים בתקנון האתר וכן בכפוף להתקיימות כל יתר התנאים להחלפה, כגון: הוכחת רכישה ומצבו של הפריט, כפי שמפורטים בתקנון האתר. החברה אינה מתחייבת שבמועד ביצוע כל החלפה כאמור, תנאי ההטבה יחולו, ולכן ייתכן שבעת החלפת ו/או החזרת מוצר/ים יהא על המחזיר לרכוש את הפריט החלופי בתנאי המחירון העדכניים בעת ההחלפה. כמו כן, מוצר שנרכש במסגרת ההטבה של 4=100 ₪, יוחזר ע"פ אותם תנאים, כך שהחזר מלא בגין העסקה, יהיה מותנה בהחזרת 4 הפריטים גם יחד. במקרה בו יוחזרו רק חלק מהפריטים, אזי בעת החזרתם, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של הפריטים שנותר בידי הלקוח, מתוך 4 הפריטים שנרכשו יחד בתנאי ההטבה ובהתחשב בשווי המלא (לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל ללקוח, או שיגיע לו זיכוי נמוך משווי הפריטים שהחזיר).

 

 1. תנאי תקנון/ים אחר/ים ומדיניות ההחלפות וההחזרות של החברה: מובהר, כי על רכישת פריטים במסגרת ההטבה, יחולו גם כל יתר הוראות תקנון האתר . בכל סתירה בין תקנון האתר ו/או כל פרסום אחר באתר, לבין תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה.

 

 1. על פריטים שאינם משתתפים בהטבה יוסיפו לחול ההטבות/הנחות/מבצעים הקיימים, ככל שקיימים, וכן אפשרות למימוש קופונים, וזאת עד למתן הודעה אחרת על ידי החברה, או עד למועד פקיעת תוקף ההטבות/המבצעים/ ההנחות/קופונים כאמור, לפי המוקדם.                          
 2. על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון ההצעה יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

 1. מובהר כי תנאי ההטבה, וכן תנאי תקנון האתר וכל תוכן ו/או פרסום אחר באתר כפופים לכל מגבלה ו/או שינוי ו/או אילוץ, קיימים או עתידיים, שאינם בשליטתה הישירה והבלעדית של החברה, לרבות ובמיוחד כאלו הקשורים ו/או נובעים מהתפרצות וירוס הקורונה, והשלכותיו הרחבות, הישירות והעקיפות, על כלל החברה והמשק, וכי החברה לא תישא בכל אחריות בגין שינויים כאמור, לרבות שיבושים בפעילות האתר ו/או הסניפים, ו/או בתהליך ההזמנה והחיוב ו/או אי עמידה בזמני אספקה ו/או כל התחייבות אחרת של החברה.

 

סגור
Loading
Go back to %1