מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

 

 

תקנון הצעת מכר כמותית קבועה (באתר ובסניפים)

 4 פריטים ב-100 ₪

 

 1. החברה: חברת טופ טן אביזרי אופנה בע"מ, ח.פ 513579136.
 2. אתר החברה: אתר הסחר של החברה שכתובתו www.topten-fashion.com .
 3. סניפי החברה: כל סניפי החברה ברחבי הארץ למעט אתר החברה.

 

 

 1. תנאי ההצעה:

רכישת ארבעה (4) פריטים ממגוון הפריטים המסומנים באתר ו/או בסניפי החברה (ככל וההצעה חלה באיזה מהם), כמשתתפים בהצעה, בעלות של 100 ₪ בלבד, לארבעת הפריטים גם יחד. יודגש כי המחיר האמור מותנה ברכישת 4 פריטים גם יחד ולכן לא ניתן יהיה לבטל רכישה של פריט אחד בלבד מתוך ה-4, אלא באמצעות תשלום מלוא המחיר על המוצרים הבודדים הנותרים בידי הלקוח- או החזרת ארבעת הפריטים גם יחד וביטול העסקה במלואה, כמפורט בסעיף 7 להלן. הצעה

 

לאחר שלב בחירת הפריטים ע"י הלקוח, בעת חישוב עלות הרכישה הסופית בקופת אתר החברה, תבצע המערכת חישוב לפיו ההצעה תוענק קודם לכל ל- 4 הפריטים היקרים ביותר בעגלת הקניות, מתוך הפריטים המשתתפים במבצע, ובמידה ויהיו בעגלה  8 פריטים ומעלה, ההצעה תוענק, לאחר 4 הפריטים היקרים ביותר, ל- 4 הפריטים הבאים היקרים ביותר שנותרו בעגלה וכיוצ"ב.  כך יתבצע החישוב בגין כלל הפריטים שרכש הלקוח באותה הרכישה. לצורך הדוגמה- במידה ולקוח מבקש לרכוש 9 פריטים מאלו המשתתפים בהצעה, הקופה תבצע עבורו חישוב אשר ייקח בחשבון את 4 הפריטים היקרים ביותר תחילה, לצורך הכללתם בהצעת ה- 4=100 ₪, ולאחר מכן תיקח את 4 הפריטים הבאים בתור מבחינת גובה המחיר שלהם ובמידה ומחירם הכולל (של כל ה-4 גם יחד) עלה על 100 ₪, תעניק את ההצעה גם לפריטים אלו, כך שהלקוח ייהנה מהמחיר המוזל בגינם, ויידרש לשלם מחיר מלא אך ורק בגין הפריט הזול ביותר מבין 9 הפריטים שבחר.

 

כדרך כלל, ההצעה הכמותית לא תחול במקביל להטבות ו/או הנחות ו/או מבצעים אחר/ים (לרבות קופונים) – אלא אם צוין אחרת במפורש, בעת עליית מבצע כלשהו או מתן הטבה או הנחה כלשהי.

 

 1. הפריטים המשתתפים: מגוון פריטים המוצעים למכירה ומסומנים כמשתתפים בהצעה של 4=100 ₪, באתר החברה ו/או בסניפיה. לתשומת הלב: ישנן תקופות בהן הצעת 4=100 ₪ חלה רק באתר ו/או רק בחנויות החברה. אין באמור בהגדרת הפריטים המשתתפים בהצעה, שבסעיף זה כדי להחיל את ההצעה, בתקופות בהן היא אינה חלה באתר ו/או בסניפים כאמור.        
 2. תוקף ההצעה: ההצעה תהא בתוקף עד להודעה חדשה, ובהתאם לשיקול דעת החברה. החברה תהא רשאית לשנות ו/או לבטל את ההצעה הנ"ל, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה המוחלט, לרבות (אך לא רק), בתקופות בהן יחולו הטבות ו/או הנחות ו/או מבצעים אחרים. למען הסר ספק יובהר, כי  לא ניתן יהיה ליהנות מהנחות ו/או מהטבות ו/או ממבצעים אחרים במקביל, במסגרת הרכישה על פי תנאי הצעה זו, למעט במקרים ספציפיים וחריגים בהם החברה תאפשר במפורש כפל הנחות/הטבות/מבצעים, כאמור.  
 3. החלפות ו/או החזרות במסגרת ביטול עסקה- יובהר כי החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו במסגרת ההצעה (לרבות אם נרכשו באתר החברה), יתאפשרו אך ורק באמצעות סניפי החברה (בכפוף לכל התנאים החלים על החלפת והחזרת מוצרים, הקבועים בתקנון האתר ו/או במדיניות ביטול עסקה/החזרות והחלפות שבסניפי החברה, לפי העניין).

 על אף האמור בתקנון האתר ו/או במדיניות ביטול עסקה, החלפות והחזרות המפורסמת בסניפים ו/או בכל פרסום אחר, למעט החלפה של פריט פגום, לא ניתן יהיה להחליף פריט בודד שנרכש במסגרת ההצעה, בפריט אחר, אלא רק על ידי ביטול העסקה כולה, הצעה, וזאת בכפוף לכל התנאים והסייגים החלים על ביטול עסקה, הקבועים בתקנון האתר ו/או במדיניות ביטול עסקה ו/או החלפות והחזרות המפורסמת בסניפים, לפי העניין, וכן בכפוף להתקיימות כל יתר התנאים להחלפה, כגון: הוכחת רכישה ומצבו של הפריט, כפי שמפורטים בתקנון האתר, או במדיניות ביטול עסקה ו/או החלפות והחזרות של החברה, לפי העניין. החברה אינה מתחייבת שבמועד ביצוע כל החלפה כאמור, תנאי ההצעה עדיין יחולו, ולכן ייתכן שבעת החלפת ו/או החזרת מוצר/ים יהא על המחזיר לרכוש את הפריט החלופי בתנאי המחירון העדכניים בעת ההחלפה. כמו כן, מוצר שנרכש במסגרת ההצעה של 4=100 ₪, יוחזר ע"פ אותם תנאים, כך שהחזר מלא בגין העסקה, יהיה מותנה בהחזרת 4 הפריטים גם יחד. במקרה בו יוחזרו רק חלק מהפריטים, אזי בעת החזרתם, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של הפריטים שנותר בידי הלקוח, מתוך 4 הפריטים שנרכשו יחד בתנאי ההצעה ובהתחשב בשווי המלא (לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל ללקוח, או שיגיע לו זיכוי נמוך משווי הפריטים שהחזיר).

 

 1. תנאי תקנון/ים אחר/ים ומדיניות ביטול עסקה ו/או החלפות והחזרות של החברה: מובהר, כי על רכישת פריטים במסגרת ההצעה, יחולו גם כל יתר הוראות תקנון האתר וכי על רכישת פריטים במסגרת ההצעה בסניפים, יחולו גם כל יתר הוראות מדיניות ביטול עסקה ו/או החלפות והחזרות המפורסמת בסניפים, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה. בכל סתירה בין תקנון האתר ו/או כל פרסום אחר באתר ו/או בסניפי החברה, לבין תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה.

 

 1. על פריטים שאינם משתתפים בהצעה יוסיפו לחול ההטבות/הנחות/מבצעים הקיימים, ככל שקיימים, וכן אפשרות למימוש קופונים, וזאת עד למתן הודעה אחרת על ידי החברה, או עד למועד פקיעת תוקף ההטבות/המבצעים/ההנחות/הקופונים כאמור, לפי המוקדם.              
 2. על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון ההצעה יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

 1. מובהר כי תנאי ההצעה, וכן תנאי תקנון האתר וכל תוכן ו/או פרסום אחר באתר ו/או בסניפי החברה, כפופים לכל מגבלה ו/או שינוי ו/או אילוץ, קיימים או עתידיים, שאינם בשליטתה הישירה והבלעדית של החברה, לרבות ובמיוחד כאלו הקשורים ו/או נובעים מהתפרצות וירוס הקורונה, והשלכותיו הרחבות, הישירות והעקיפות, על כלל החברה והמשק, וכי החברה לא תישא בכל אחריות בגין שינויים כאמור, לרבות שיבושים בפעילות האתר ו/או הסניפים, ו/או בתהליך ההזמנה והחיוב ו/או אי עמידה בזמני אספקה ו/או כל התחייבות אחרת של החברה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סגור
Loading
Go back to %1