מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

החזרות והחלפותמדיניות ביטול עסקה, החזרות, החלפות ואחריות בגין מוצרים שנרכשו באתר הסחר

להלן יפורטו אפשרויות ביטול עסקה ו/או החלפת מוצרים שלא בגין פגם במוצר ו/או אי התאמה לתנאי העסקה (להלן: "פגם במוצר/אי התאמה"). ביטול עסקה ו/או החלפה בגין פגם במוצר/אי התאמה, ייעשו בהתאם לתנאי האחריות המפורטים להלן ובכפוף לתקנון אתר הסחר. https://www.topten-fashion.com/terms

 

ביטול עסקה מכוח הדין (החזר כספי)

1.             ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצר, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת הודעה עם פרטי ההזמנה, לפי המועד המאוחר. ביטול העסקה ייעשה כנגד הצגת חשבונית/קבלה ו/או מסמך דומה המכיל את פרטי העסקה. דרכי ביטול עסקה הינן כמפורט בלשונית "דרכי ביטול עסקה" https://www.topten-fashion.com/cancelation בעמוד הראשי באתר.

2.             השבת המוצר תעשה על ידי הלקוח, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית, לאחת מחנויות הרשת של החברה, למעט סניפי עודפים (outlet) ולמעט לחנויות הרשת באילת (בשל מגבלות חוק מע"מ) ו/או במתחמים פטורים ממס דוגמת חנויות "דיוטי פרי" .

3.             אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאים לבטל עסקה בתוך 4 חודשים  מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש בדין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה רשאית לבקש הצגת תעודה להוכחת הסטטוס של הלקוח, בהתאם לקבוע בחוק.

4.             החזר כספי, יבוצע בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעה על הביטול, בכפוף ובהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן.

5.             דמי ביטול: החזר כספי בביטול עסקה שלא עקב: (1) פגם במוצר; או (2) אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו; או (3) אי אספקת המוצר במועד שנקבע; או (4) בשל כל הפרה אחרת של החוזה על ידי החברה – יבוצע בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ - הנמוך מבניהם. נכון למועד זה ולפנים משורת הדין, החברה אינה גובה דמי ביטול במקרה של ביטול עסקה בנסיבות המפורטות דלעיל, אך החברה שומרת על זכותה לעשות כן בעתיד, בהתאם לשיקול דעתה ולדין החל במועד הרלוונטי.  לתשומת הלב: בעסקה, אשר בוצעה באמצעות כרטיס אשראי, תיתכן עמלת ביטול בגין עמלת סליקה של חברת האשראי בנוסף לדמי הביטול לעיל.

6.             לא ניתן לבטל עסקה ששולמה על ידי הלקוח באמצעות תווי קניה/כרטיס מתנה/כרטיס נטען וכו'. ניתן יהיה לבטל עסקה ששולמה באמצעות נקודות ממועדון לקוחות אך ורק בתנאי שלפי תנאי מועדון הלקוחות יש אפשרות לבצע החזרים של נקודות מסוג זה.  

החלפות וזיכויים (בנוסף לזכות הביטול על פי חוק)

7.             אם אינך מעוניין בביטול העסקה, אלא בהחלפת המוצר במוצר אחר ו/או בקבלת שובר זיכוי בגובה סכום העסקה, ניתן יהיה להחזיר/להחליף את המוצר - באחד מסניפי הרשת, למעט סניפי עודפים (outlet) ולמעט לחנויות הרשת באילת (בשל מגבלות חוק מע"מ), ולמעט במתחמים פטורים ממס דוגמת חנויות "דיוטי פרי" - כנגד הצגת חשבונית/קבלה, או מסמך דומה המכיל את פרטי העסקה, וזאת  עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת הודעה עם פרטי ההזמנה, לפי המאוחר.

8.             כנגד החזרת מוצר כאמור, תינתן אפשרות החלפה במוצר אחר, ששוויו, בעת ההחלפה, כשווי המוצר המוחזר בעת רכישתו, ככל שהוא קיים במלאי, או קבלת שובר זיכוי בתוקף לשנתיים. ככל ששווי המוצר החליפי נמוך, במועד ההחלפה, מהמחיר ששולם בעבור המוצר שהוחלף, יהא הלקוח זכאי לקבלת שובר זיכוי בגובה ההפרש, וככל שהוא גבוה יותר, במועד ההחלפה, כי אז יהא הלקוח מחויב לשלם את ההפרש.

9.             בעת החלפת מוצר שנרכש במחיר מבצע, או הצעת מכר מכל סוג, שהסתיימו טרם ההחלפה, לא ניתן יהיה לקבל את תנאי המבצע, או הצעת המכר, לגבי המוצר החלופי. במקרה כאמור תתאפשר רק החלפת מידה מאותו סוג/דגם בלבד. במקרים בהם המוצר נרכש במסגרת מבצע או תמחור בלעדי באתר, החלפת המוצר בסניפים למוצר אחר מהסניף בו נעשית ההחלפה, תיעשה בדרך של ביטול העסקה שנעשתה באתר, וחיוב בעסקה חדשה עפ"י התמחור הקיים למוצר בסניף בעת ההחלפה.

 

 

אחריות

10.         לקוחות הרשת ייהנו מאחריות בגין פגמים הנובעים מפגם בייצור, ובלבד שהמוצר הפגום הוחזר מיד עם גילוי הפגם, בהתאם לתקופות שלהלן:

א.                           תכשיטי כסף וציפוי זהב, תיקים וארנקים מעור- 180 ימים ממועד קבלת המוצר.

ב.                           תיקים וארנקים שאינם מעור- 90 ימים ממועד קבלת המוצר.

ג.                            שעונים ותכשיטים- 30 ימים ממועד קבלת המוצר.

ד.                           כל יתר המוצרים – 14 ימים ממועד קבלת המוצר.

כמו כן, החברה תאפשר גם אחריות שלא כתוצאה מפגם בייצור, בהתייחס לתכשיטי כסף וציפוי זהב, של 30 ימים ממועד קבלת המוצר, בגין קרע ו/או שבר בתכשיט; ושל 180 ימים ממועד קבלת המוצר בגין נפילת אבנים מהתכשיט ו/או השחרה של התכשיט.

11.         למעט האמור לעיל, אין אחריות בגין קרע ו/או שבר במוצר ו/או במקרה של בלאי טבעי ו/או בגין כל נזק שנגרם למוצר כתוצאה משימוש לא נאות ו/או לא סביר ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן. במקרה של פגם החוסה תחת האחריות, יוחלף המוצר במוצר תקין זהה, או יתוקן, בהתאם לשיקול דעת החברה ובכפוף להימצאות המוצר במלאי.

12.         יובהר, כי אחריות החברה תהיה מוגבלת לערך המוצר (קרי, לסכום ששולם עבורו ע"י הלקוח בפועל) ולמשך תקופת האחריות בלבד. החברה רשאית לשנות את תקופת האחריות מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

13.         במידה והחלפה במוצר זהה כאמור או תיקון, לא יהיו אפשריים, יעמדו ללקוח האפשרויות כדלקמן:
א. אם המוצר הוחזר בתוך 14 ימים מהרכישה , תינתן בחירה בין: 1. ביטול העסקה וקבלת החזר כספי, כאמור בסעיף 1 לעיל; או, 2. שובר זיכוי כספי בתוקף לשנתיים; או, 3. החזר כספי המשקף את ירידת ערך המוצר והשארת המוצר בידיו; או, 4. החלפה במוצר אחר, ששוויו, בעת ההחלפה, כשווי המוצר המקורי בעת רכישתו . ב. אם המוצר הוחזר לאחר שחלפו 14 ימים מהרכישה, אך בתוך תקופת האחריות, ואין מוצר חליפי במלאי, תינתן ללקוח בחירה בין: 1. קבלת שובר זיכוי כספי, בתוקף לשנתיים; או, 2. החלפתו במוצר אחר, ששוויו, בעת ההחלפה, כשווי המוצר המקורי בעת רכישתו או, 3. קבלת החזר כספי המשקף את ירידת ערך המוצר והשארת המוצר בידיו.

 

 

 

 

כללי

 

14.         מוצרים במבצע כמותי, או הצעות מכר כמותיות: מוצר שנרכש בתנאי מכירה מסוימים, יוחזר ע"פ אותם התנאים. לדוגמא, כאשר ההנחה מותנית ברכישת כמה פריטים גם יחד - כמו 1 ועוד 1 ב-50% הנחה, או 3 ב-100 ₪ - הביטול, הזיכוי או ההחזר הכספי, לפי העניין, יהיה מותנה בהחזרת כל המוצרים גם יחד. אם יוחזרו רק חלק מהמוצרים כאמור, אז הזיכוי או ההחזר הכספי בגינם, יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של המוצר/ים שנותר/ו בידי הלקוח. לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי או החזר כספי כלל, או שאלו יהיו בשווי נמוך משווי המוצר שהוחזר, אילו נרכש שלא בתנאי הצעת המכר הכמותית. החלפת מוצר בודד, תהיה בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון הצעות המכר הכמותיות או בתקנון המבצע הכמותי, לפי העניין.

15.         הרשת לא תישא באחריות בגין גניבה, אובדן או השחתה של זיכוי/שובר מתנה/כרטיס נטען. במקרים כאמור, לא ניתן לשחזרו/או לבטל זיכוי, שובר מתנה, או כרטיס מגנטי נטען, והאחריות בגין אלו, חלה על הלקוח בלבד.

16.         החברה שומרת על זכותה להנהיג מדיניות מחירים, מבצעים והנחות שונה ממדיניות כלל הרשת במתחמים פטורים ממס, בחנויות באילת, בחנויות עודפים ובאתר הסחר.

17.         במקרה שיתברר שהמוצר שהלקוח החזיר נפגם על ידו ו/או נעשה בו שימוש שגרם לירידת ערך המוצר ו/או חוסר אפשרות למכור אותו במצבו, החברה תהא רשאית להיפרע מכל נזק שיגרם לה.  

 

18.         למען הסר ספק יובהר כי ההוראות שבמדיניות זו יחולו על החלפת מוצרים שנרכשו באתר בלבד, ולא יחייבו את החברה בכל הקשור בהחלפת מוצרים אשר נרכשו בסניפי החברה, לגביהם יחולו הוראות המדיניות המפורסמת בסניפים.

לשירות לקוחות בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:00

מייל שרות לקוחות: shirut@topten-fashion.com

לקבלת לינק ליצירת קשר: 074-7661990

WhatsApp: 052-330765

תאריך עדכון המדיניות והמודעה: 01.03.2023

סגור
Loading
Go back to %1