מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון מבצע כמותי

 

תקנון מבצע כמותי

 

תיק/ארנק שני ב- 70% (בחמישה סניפים נבחרים בלבד)

 

 1. עורכת המבצע: חברת טופ טן אביזרי אופנה בע"מ, ח.פ 513579136 (להלן: "החברה").

 

 1. סניפי החברה: סניפי החברה ברחבי הארץ, למעט אתר החברה

 

 1. תנאי המבצעלקוח שירכוש בסניפי החברה המפורטים להלן, שני פריטים מהפריטים המשתתפים במבצע כהגדרתם להלן, במהלך תקופת המבצע, יהיה זכאי להנחה בשיעור של 70% על מחירו המלא של הפריט הזול מבין השניים. יודגש כי ההנחה הנ"ל מותנית ברכישת שני הפריטים גם יחד ולכן לא ניתן יהיה לבטל רכישה של פריט אחד בלבד מתוך השניים, אלא באמצעות תשלום מלוא המחיר על הפריט הבודד הנותר בידי הלקוח - או החזרת שני הפריטים ביחד וביטול העסקה במלואה, כמפורט בסעיף 7 להלן.

 

במהלך תקופת המבצע, לא יחולו על הפריטים המשתתפים במבצע, מבצעים או הטבות או הנחות אחרות, מכל סוג, ככל ויהיו קיימים בתקופת המבצע, לא במקביל למבצע ולא כחלופה למבצע, לרבות לא הצעות מכר כמותיות מכל סוג, אלא אם תחליט החברה אחרת, עפ"י שיקול דעתה המוחלט, ובהתאם לפרסומיה מעת לעת.

 

על אף האמור לעיל, ניתן יהיה לממש קופונים אישיים במקביל ובנוסף למבצע.

 

הסניפים המשתתפים במבצעהמבצע יחול בחמשת הסניפים הבאים בלבדסניף עזריאלי מודיעיןסניף G כפר סבאסניף נצרתסניף אשקלון וסניף הקניון הגדול פתח תקוה.

 

 1. הפריטים המשתתפים במבצע: כל התיקים והארנקים, לרבות מקטגוריית הילדים, המוצעים למכירה בסניפים המשתתפים במבצע

 

 1. מלאי מינימאלי: החברה תקצה לטובת המבצע מלאי מינימאלי של 300 פריטים לכל סניף מהסניפים המשתתפים במבצע.

 

 1. תוקף המבצע: מיום 16.6.24 בשעה 09:00 ועד ליום 20.7.24 במועד סגירת כל אחד מהסניפים המשתתפים במבצע, או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם. לחברה שמורה הזכות לשנות את מועד סיום המבצע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכן בהתאם לכל שינוי או אילוץ שיחול כאמור בסעיף 11 להלן, ואשר ישפיע על פעילותה של עורכת המבצע.

 

 1. החזר כספי ו/או החלפות של פריטים שנקנו במבצע: החלפה והחזרה של מוצרים תעשה בכפוף לכל התנאים והסייגים החלים על ביטול עסקה והחלפות, הקבועים במדיניות ביטול והחלפות, המפורסמת בסניפי החברה

 

ביטול העסקה, זיכוי או החזר כספי, לפי העניין, יהיה מותנה בהחזרת שני הפריטים גם יחד. לא ניתן יהיה לבטל רק חלק מהעסקה. ככל שהלקוח יהיה מעוניין להשאיר בחזקתו איזה מהפריטים שרכש במסגרת המבצע, הוא יכול לעשות כן, ובלבד שישלם את המחיר המלא (לפני כל הנחה), בעבור הפריט שנותר בידיו (לכן יתכן, ולא יגיע זיכוי או החזר כספי כלל, או שיגיע לו זיכוי או החזר כספי נמוך משווי הפריט הבודד שהחזיר).

 

בעת החלפת פריט מאלו שנרכשו במסגרת המבצע ("הפריט המוחלף"), לפריט אחר, לאחר פקיעת המבצע ("הפריט החלופי"), הרי שככל ששווי הפריט/ים החלופי/ים נמוך במועד ההחלפה, מהמחיר ששולם בעבור הפריט המוחלף, יהיה הלקוח זכאי לקבלת זיכוי בגובה ההפרש, וככל שהמחיר גבוה יותר במועד ההחלפה, כי אז הלקוח יידרש לשלם את ההפרש בגין הפריט החלופי.

 

החברה אינה מתחייבת שבמועד ביצוע כל החזרה/החלפה כאמור לעיל, תנאי המבצע הנוכחי ו/או תנאי כל מבצע אחר שחל בעת ביצוע העסקה, עוד יחולו.

 

 1. יודגש כי על רכישת פריטים במסגרת המבצע, יחולו גם כל יתר הוראות מדיניות ביטול עסקה, החלפות והחזרות המפורסמת בסניפים, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה. בכל סתירה בין מדיניות המפורסמת בסניפים, לבין תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה.

 

 1. על הפריטים שאינם משתתפים במבצע, יוסיפו לחול הצעות מכר/הטבות/הנחות/מבצעים קיימים, ככל וקיימים, במועד כניסת המבצע לתוקף, וזאת עד למתן הודעה אחרת על ידי החברה, או עד למועד פקיעת תוקף הצעות המכר/ההטבות/מבצעים/הנחות/קופונים כאמורלפי המוקדם.                              
   
 2. על תקנון זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון המבצע יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

 1. מובהר כי תנאי המבצע וכן תנאי מדיניות ביטול עסקה ו/או וכל תוכן ו/או פרסום אחר, כפופים לכל מגבלה ו/או שינוי ו/או אילוץ, קיימים או עתידיים, שאינם בשליטתה הישירה והבלעדית של החברה, וכן בהתאם לזמנים ו/או אירועים לא שגרתיים, לרבות בשל כל אילוץ ו/או שינוי ככל שיחול, בעטיים של אירועי כח עליון, אירועים ביטחוניים או בריאותיים וכיוצ"ב, וכי החברה לא תישא בכל אחריות בגין שינויים כאמור, לרבות שיבושים בפעילות הסניפים.

 

סגור
Loading
Go back to %1